دانلود  پاسخنامه! جزوه 20  آزمون نهایی(جمع بندی ریاضی)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود جزوه 20  آزمون نهایی(جمع بندی ریاضی)(بر روی عکس کلیک کنید)
دانلود کلیپ آموزشی تحلیل نمونه آزمون نهایی(شهر تهران1398)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

 

دانلود کلیپ آموزشی تحلیل نمونه آزمون نهایی(شهر تهران1397)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

 

دانلود کلیپ آموزشی تحلیل نمونه آزمون نهایی(شهرستان های تهران1398عصر)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

 

دانلود کلیپ آموزشی تحلیل نمونه آزمون نهایی(ششهرستان های تهران1398صبح)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

 

دانلود کلیپ آموزشی تحلیل نمونه آزمون نهایی(شهر تهران1398)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 
دانلود کلیپ آموزشی فصل ششم ریاضی - حجم و مساحت(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل ششم ریاضی - حجم و مساحت(قسمت دوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل ششم ریاضی - حجم و مساحت(قسمت سوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

 
دانلود کلیپ آموزشی فصل ششم ریاضی - عبارت های گویا(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل ششم ریاضی - عبارت های گویا(قسمت دوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل ششم ریاضی - عبارت های گویا(قسمت سوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

 
دانلود کلیپ آموزشی فصل ششم ریاضی - خط ومعادله های خطی(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل ششم ریاضی - خط ومعادله های خطی(قسمت دوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل ششم ریاضی - خط ومعادله های خطی(قسمت سوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل ششم ریاضی - خط ومعادله های خطی(قسمت چهارم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل ششم ریاضی - خط ومعادله های خطی(قسمت پنجم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

 
 

دانلود کلیپ آموزشی فصل پنجم ریاضی - عبارت های جبری(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل پنجم ریاضی - عبارت های جبری(قسمت دوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل پنجم ریاضی - عبارت های جبری(قسمت سوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل پنجم ریاضی - عبارت های جبری(قسمت چهارم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل پنجم ریاضی - عبارت های جبری(قسمت پنجم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل پنجم ریاضی - عبارت های جبری(قسمت ششم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل پنجم ریاضی - عبارت های جبری(قسمت هفتم)(بر روی عکس کلیک کنید)
دانلود کلیپ آموزشی فصل چهارم ریاضی - توان و جذر(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل چهارم ریاضی - توان و جذر(قسمت دوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل چهارم ریاضی - توان و جذر(قسمت سوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل چهارم ریاضی - توان و جذر(قسمت چهارم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل چهارم ریاضی - توان و جذر(قسمت پنجم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 
دانلود کلیپ آموزشی فصل سوم ریاضی - استدلال و اثبات در هندسه(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود کلیپ آموزشی فصل سوم ریاضی - استدلال و اثبات در هندسه(قسمت دوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل سوم ریاضی - استدلال و اثبات در هندسه(قسمت سوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود کلیپ آموزشی فصل سوم ریاضی - استدلال و اثبات در هندسه(قسمت چهارم)(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود کلیپ آموزشی فصل سوم ریاضی - استدلال و اثبات در هندسه(قسمت پنجم)(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود کلیپ آموزشی فصل سوم ریاضی - استدلال و اثبات در هندسه(قسمت ششم)(بر روی عکس کلیک کنید)دانلود کلیپ آموزشی فصل دوم ریاضی - عددهای حقیقی(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل2-قسمت اول

دانلود کلیپ آموزشی فصل دوم ریاضی - عددهای حقیقی(قسمت دوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل دوم-قسمت دوم

دانلود کلیپ آموزشی فصل دوم ریاضی - عددهای حقیقی(قسمت سوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل دوم-قسمت سوم

دانلود کلیپ آموزشی فصل دوم ریاضی - عددهای حقیقی(قسمت چهارم)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل دوم-قسمت چهارم

دانلود کلیپ آموزشی فصل دوم ریاضی - عددهای حقیقی(قسمت پنجم)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل دوم-قسمت پنجم

دانلود کلیپ آموزشی فصل دوم ریاضی - عددهای حقیقی(قسمت ششم)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل دوم-قسمت ششم

 دانلود کلیپ آموزشی فصل اول ریاضی-مجموعه ها(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل مجموعه ها-قسمت اول

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل اول ریاضی-مجموعه ها(قسمت دوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

قسمت دوم فصل مجموعه ها

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل اول ریاضی-مجموعه ها(قسمت سوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

قسمت سوم فصل مجموعه ها

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل اول ریاضی-مجموعه ها(قسمت چهارم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 قسمت چهارم فصل مجموعه ها

دانلود کلیپ آموزشی فصل اول ریاضی-مجموعه ها(قسمت پنجم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 قسمت پنجم فصل مجموعه ها

دانلود کلیپ آموزشی فصل اول ریاضی-مجموعه ها(قسمت ششم)(بر روی عکس کلیک کنید)

قسمت ششم فصل مجموعه ها

 

 

 

دانلود کلیپ آموزشی علوم تجربی سال نهم- فصل 12-دنیای گیاهان بهمراه جزوه (روی عکس کلیک کنید)

 

کلیک کنید

 

 

 


معرفی رشته ریاضی و فیزیک-ویژه دانش آموزان سال نهم

معرفی رشته ریاضی و فیزیک-ویژه دانش آموزان سال نهم

 


 

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل2-اعداد حقیقی

(چهار کلیپ آموزشی)

فصل عددهای حقیقی

 

 


 

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل3-هندسه و استدلال

(سه کلیپ آموزشی)

فصل سوم-هندسه و استدلال

 


دانلود کلیپ آموزشی علوم تجربی سال نهم- فصل 12-دنیای گیاهان بهمراه جزوه (روی عکس کلیک کنید)

 

 

فصل 12

 


 

 

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل4-توان و ریشه

(چهار کلیپ آموزشی)

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل4-توان و ریشه


 

دانلود کلیپ آموزشی علوم تجربی سال نهم- فصل 11-گوناگونی جانداران(روی عکس کلیک کنید)

دانلود کلیپ آموزشی علوم تجربی سال نهم- فصل 11-گوناگونی جانداران

 


 

دانلود کلیپ آموزشی علوم تجربی سال نهم- فصل نگاهی به فضا(روی عکس کلیک کنید)

دانلود کلیپ آموزشی علوم تجربی سال نهم- فصل نگاهی به فضا(روی عکس کلیک کنید)

 

 


 

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل پنجم-تجزیه(روی عکس کلیک کنید)

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل پنجم-اتحاد

 


 

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل پنجم-اتحاد(روی عکس کلیک کنید)

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل پنجم-اتحاد

 


 

دانلود فایل آموزشی آزمایشگاه شیمی(روی عکس کلیک کنید)

 

آزمایشگاه شیمی

جام حذفیلیگ ریاضی