دانلود کلیپ آموزشی فصل پنجم ریاضی - عبارت های جبری(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل پنجم ریاضی - عبارت های جبری(قسمت دوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل پنجم ریاضی - عبارت های جبری(قسمت سوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل پنجم ریاضی - عبارت های جبری(قسمت چهارم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل پنجم ریاضی - عبارت های جبری(قسمت پنجم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل پنجم ریاضی - عبارت های جبری(قسمت ششم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل پنجم ریاضی - عبارت های جبری(قسمت هفتم)(بر روی عکس کلیک کنید)
دانلود کلیپ آموزشی فصل چهارم ریاضی - توان و جذر(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل چهارم ریاضی - توان و جذر(قسمت دوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل چهارم ریاضی - توان و جذر(قسمت سوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل چهارم ریاضی - توان و جذر(قسمت چهارم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل چهارم ریاضی - توان و جذر(قسمت پنجم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 
دانلود کلیپ آموزشی فصل سوم ریاضی - استدلال و اثبات در هندسه(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود کلیپ آموزشی فصل سوم ریاضی - استدلال و اثبات در هندسه(قسمت دوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل سوم ریاضی - استدلال و اثبات در هندسه(قسمت سوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود کلیپ آموزشی فصل سوم ریاضی - استدلال و اثبات در هندسه(قسمت چهارم)(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود کلیپ آموزشی فصل سوم ریاضی - استدلال و اثبات در هندسه(قسمت پنجم)(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود کلیپ آموزشی فصل سوم ریاضی - استدلال و اثبات در هندسه(قسمت ششم)(بر روی عکس کلیک کنید)دانلود کلیپ آموزشی فصل دوم ریاضی - عددهای حقیقی(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل2-قسمت اول

دانلود کلیپ آموزشی فصل دوم ریاضی - عددهای حقیقی(قسمت دوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل دوم-قسمت دوم

دانلود کلیپ آموزشی فصل دوم ریاضی - عددهای حقیقی(قسمت سوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل دوم-قسمت سوم

دانلود کلیپ آموزشی فصل دوم ریاضی - عددهای حقیقی(قسمت چهارم)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل دوم-قسمت چهارم

دانلود کلیپ آموزشی فصل دوم ریاضی - عددهای حقیقی(قسمت پنجم)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل دوم-قسمت پنجم

دانلود کلیپ آموزشی فصل دوم ریاضی - عددهای حقیقی(قسمت ششم)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل دوم-قسمت ششم

 دانلود کلیپ آموزشی فصل اول ریاضی-مجموعه ها(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل مجموعه ها-قسمت اول

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل اول ریاضی-مجموعه ها(قسمت دوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

قسمت دوم فصل مجموعه ها

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل اول ریاضی-مجموعه ها(قسمت سوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

قسمت سوم فصل مجموعه ها

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل اول ریاضی-مجموعه ها(قسمت چهارم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 قسمت چهارم فصل مجموعه ها

دانلود کلیپ آموزشی فصل اول ریاضی-مجموعه ها(قسمت پنجم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 قسمت پنجم فصل مجموعه ها

دانلود کلیپ آموزشی فصل اول ریاضی-مجموعه ها(قسمت ششم)(بر روی عکس کلیک کنید)

قسمت ششم فصل مجموعه ها

 

 

 

دانلود کلیپ آموزشی علوم تجربی سال نهم- فصل 12-دنیای گیاهان بهمراه جزوه (روی عکس کلیک کنید)

 

کلیک کنید

 

 

 


معرفی رشته ریاضی و فیزیک-ویژه دانش آموزان سال نهم

معرفی رشته ریاضی و فیزیک-ویژه دانش آموزان سال نهم

 


 

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل2-اعداد حقیقی

(چهار کلیپ آموزشی)

فصل عددهای حقیقی

 

 


 

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل3-هندسه و استدلال

(سه کلیپ آموزشی)

فصل سوم-هندسه و استدلال

 


دانلود کلیپ آموزشی علوم تجربی سال نهم- فصل 12-دنیای گیاهان بهمراه جزوه (روی عکس کلیک کنید)

 

 

فصل 12

 


 

 

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل4-توان و ریشه

(چهار کلیپ آموزشی)

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل4-توان و ریشه


 

دانلود کلیپ آموزشی علوم تجربی سال نهم- فصل 11-گوناگونی جانداران(روی عکس کلیک کنید)

دانلود کلیپ آموزشی علوم تجربی سال نهم- فصل 11-گوناگونی جانداران

 


 

دانلود کلیپ آموزشی علوم تجربی سال نهم- فصل نگاهی به فضا(روی عکس کلیک کنید)

دانلود کلیپ آموزشی علوم تجربی سال نهم- فصل نگاهی به فضا(روی عکس کلیک کنید)

 

 


 

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل پنجم-تجزیه(روی عکس کلیک کنید)

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل پنجم-اتحاد

 


 

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل پنجم-اتحاد(روی عکس کلیک کنید)

دانلود کلیپ آموزشی ریاضی سال نهم- فصل پنجم-اتحاد

 


 

دانلود فایل آموزشی آزمایشگاه شیمی(روی عکس کلیک کنید)

 

آزمایشگاه شیمی

جام حذفیلیگ ریاضی