دانلود کلیپ آموزشی فصل سوم ریاضی-چندضلعی ها(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود کلیپ آموزشی فصل سوم ریاضی-چندضلعی ها(قسمت دوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود کلیپ آموزشی فصل سوم ریاضی-چندضلعی ها(قسمت سوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

دانلود کلیپ آموزشی فصل سوم ریاضی-چندضلعی ها(قسمت چهارم)(بر روی عکس کلیک کنید)

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل دوم ریاضی-عددهای اول(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل دوم-قسمت اول

دانلود کلیپ آموزشی فصل دوم ریاضی-عددهای اول(قسمت دوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل دوم-قسمت دوم

دانلود کلیپ آموزشی فصل دوم ریاضی-عددهای اول(قسمت سوم)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل دوم-قسمت سوم

دانلود کلیپ آموزشی فصل دوم ریاضی-عددهای اول(قسمت چهارم)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل دوم-قسمت چهارم

دانلود کلیپ آموزشی فصل دوم ریاضی-عددهای اول(قسمت پنجم)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل دوم-قسمت پنجم

 


دانلود کلیپ آموزشی فصل اول ریاضی-عددهای صحیح و اعداد گویا(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

فصل اول-قسمت اول

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل اول ریاضی-عددهای صحیح و اعداد گویا(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

قسمت دوم فصل اول

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل اول ریاضی-عددهای صحیح و اعداد گویا(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

قسمت سوم فصل اول

 

دانلود کلیپ آموزشی فصل اول ریاضی-عددهای صحیح و اعداد گویا(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

 قسمت چهارم فصل اول

دانلود کلیپ آموزشی فصل اول ریاضی-عددهای صحیح و اعداد گویا(قسمت اول)(بر روی عکس کلیک کنید)

 قسمت پنجم فصل اول

 


 

 

جام حذفیلیگ ریاضی